เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ภาคเรียนที่ 1/2559

ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5(บ้านศรีบุญเรือง)

ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 2/2559(ท.5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  28  เมษายน 2559  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไปนั้น เทศบาลนครลำปาง ได้พิจารณาตกลงรับราคา  ของนายไพโรจน์   ลาภจรัสแสงโรจน์  ให้ดำเนินการ  จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  โรงเรียนเทศบาล  5  (บ้านศรีบุญเรือง)  ในวงเงิน  632,100  บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบ 100 วัน ซึ่งเทศบาลฯ จะนัดวันทำสัญญาจ้างต่อไป