เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560-2564 เพื่อเน้นย้ำคำอธิบายตัวชี้วัด ที่สำคัญซึ่งอาจตีความผิด เช่น ตัวชี้วัดที่ 6 คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อประเมินสุขภาพของตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัดที่ 20 คนอายุ 15-59 ปี ทุกคน ควรมีการประกอบอาชีพและรายได้ ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ ยกเว้นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และตัวชี้วัดที่ 22 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ซึ่งวิธีคิดรายได้ ให้คิดจากรายได้ทั้งหมดของทุกคนในครัวเรือน (ไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษีแต่อย่างใด) โดยนายทินกร มาชม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางนางคราญ มาระเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประธานชุมชน อสม.และคณะกรรมการชุมชน ทุกกลุ่มในชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.