เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา การจ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 5ฯ ที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกภาคเรียนที่1/2559

ตามประกาศเอกสารสอบราคา 2/2559 (ท.5) ลงวันที่ 8 เมษายน 2559  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  โรงเรียนเทศบาล  5   (บ้านศรีบุญเรือง) โดยวิธีสอบราคา กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  28 เมษายน 2559  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไปนั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 (เอกสารแสดงคุณสมบัติตาม ระเบียบฯ ข้อ 15 จัตวา)  ของผู้เสนอราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 15 ตรี วรรคสอง แล้ว  และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 15 วรรคสอง         จึงขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  ดังนี้

1. นายไพโรจน์  ลาภจรัสแสงโรจน์

2. นายเกรียงไกร  วงค์เพ็ญ

3. นางอัญชลีกร ถาใจ

คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา จะทำการเปิดซองใบเสนอราคาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกทุกราย  ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตามประกาศสอบราคาต่อไป