เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่างแผนปฏิบัติการสร้างเมืองจักรยาน

คณะทำงานสร้างเมืองจักรยาน เทศบาลนครลำปาง ประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสร้างเมืองจักรยาน เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 และบรรจุในร่างแผนปฏิบัติการสร้างเมืองจักรยาน เพื่อให้การดำเนินงานสร้างเมืองจักรยาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างเทศบาลนครลำปาง กับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการลดปัญหาภาวะโรคร้อน และลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองโดยนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ดังกล่าว ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง

 

 

 

เทศบาลนครลำปาง ร่างแผนปฏิบัติการสร้างเมืองจักรยาน