นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Lacal Oerformance Assessment:LPA) ประจำปี 2561

ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Lacal Oerformance Assessment:LPA) ประจำปี 2561

รายละเอียด