เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนสุขภาพนาก่วมเหนือ

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ผู้นำชุมชนนาก่วมเหนือ และประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนนาก่วมเหนือ พ.ศ.2559 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ตามแนวคิดปรัชญาธรรมนูญสุขภาพชุมชนนาก่วมเหนือ ที่มุ่งให้คนในชุมชนนาก่วมเหนือ อยู่ดี มีความสุข ครอบครัวเข้าใจ ภายใต้ความหลากหลายของวัฒนธรรม โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ.2550 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม มุ่งหวังในการสร้ากฏ กติกา มาตรการที่จะสามารถเกิดการปฏิบัติร่วมกัน อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการด้านสุขภาพ สุขภาวะชุมชน และแก้ไขปัญหาในชุมชนนาก่วมเหนือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยหาข้อสรุปถึงแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่ สามารถจับต้องได้ แก้ไขปัญหาได้จริง และอาศัยความเป็นเครือข่ายหนุนเสริม เฝ้าระวังจากสำนึกของคนในชุมชนที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตอันผาสุขที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ชุมชนนาก่วมเหนือ เป็นพื้นที่นำร่อง และจัดกระบวนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ปี 2557 มติที่ 1 ประเด็น การจัดการดูแลแบบบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ และคนพิการจังหวัดลำปาง จนถึงกระบวนการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนนาก่วมเหนือ ในครั้งนี้ ได้ดรับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกระบวนการจาก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และมีผลบังคับใช้เฉพาะในพิ้นที่ชุมชนนาก่วมเหนือ เขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เท่านั้น

เทศบาลนครลำปาง ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนสุขภาพนาก่วมเหนือ