นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลำปาง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๒ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่