นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ

นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ และโครงการ LA 21 ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 และขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560

ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างเมืองคาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ