นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

                                                                     

 

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หรือ
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ni7cn6
ขั้นตอนและวิธีการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือผู้มารับบริการกับเทศบาลนครลำปาง ตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ผ่านทางช่องทางข้างต้น โดยผู้มารับบริการหรือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITAS จาก URL หรือ QR Code และประเมินด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  ทั้งนี้ เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชน     เพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งาน และเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ซึ่งไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น