เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ เปิดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น)

นางละมัย บุญยง รองประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลฯ เปิดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น)