เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปข่าว! เทศบาลนครลำปาง E-Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ได้คัดเลือกข่าวสารที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่จะนำเสนอให้ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบถึงภาพรวมการทำงานในแต่ละเดือนของเทศบาลนครลำปาง แล้วผลิตและนำเสนอในรูปแบบของ “จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์ E-Newsletter”

สรุปข่าว! เทศบาลนครลำปาง E-Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559