เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนของคณะกรรมการฯ และคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด รับทราบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองลำปาง ผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้แทนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมประชุม ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด