นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่นายกเทศมนตรีนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในโอกาสนี้ ดร.กิตติภูมิ ได้อวยพรปีใหม่และกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรในสังกัดฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อพัฒนาเทศบาลนครลำปางให้เดินหน้าอย่างมีความสุขต่อไป ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรอง เทศบาลนครลำปาง