นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปลัดเทศบาลนครลำปาง

นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ จากนายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562