นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารงานพัฒนาของเทศบาลนครลำปาง

นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครลำปาง นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ ผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารงานพัฒนาของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง