นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมออกให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่น รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับซื้อขยะรีไซเคิล ให้คำปรึกษางานทะเบียนราษฎร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สาธิตการป้องกันระงับอัคคีภัย ตลอดจนให้บริการตัดผมแก่ประชาชนในชุมชนนาก่วมเหนือ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนนาก่วมเหนือ เทศบาลนครลำปาง