นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน ประจำปี 2562 หลักสูตร การพัฒนาชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการชุมชน 43 ชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง แกนนำองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้องฯ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยความยั่งยืน โดยมีนายวิเชียร บุญทา นักจัดรายการวิทยุและพิธีกร นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 11 มราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง