นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ลานคนบ่าเก่า” เวทีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้สูงอายุ

“ลานคนบ่าเก่า”เวทีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้สูงอายุ ให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลสุขภาพ รวมถึงได้ทำกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายร่วมกัน

เมื่อเย็นวันที่ 21 มกราคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ลานคนบ่าเก่า”ณ ลานด้านหน้ามิวเซียมลำปาง โดยคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลลำปาง รพ.ศูนย์มะเร็งลำปาง ชมรมคนรักสมุนไพร น้ำดื่มดรากอน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ให้ผู้สูงอายุกลับมาเป็นศูนย์รวมของสถาบันครอบครัว ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าไปสู่คนรุ่นใหม่ เผยแพร่อนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและที่สำคัญเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บให้กับสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การจัดนิทรรศการภูมิปัญญาจากชุมชนต่างๆ จำนวน 7 บูธ จากหน่วยงานร่วมจัด กิจกรรมการออกกำลังกายต้านภัยกระดูกพรุน การประกวดร้องเพลงและมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นบ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

ด้าน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการ “ลานคนบ่าเก่า”ถือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านสังคมให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันลำปางนับว่าเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุเราจึงต้องดูแลกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความใส่ใจทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นพิเศษ เพราะเราคาดหวังให้ลำปางเป็นนครแห่งสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย