นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง พร้อมมอบนโยบายชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ทุกฝ่าย ให้มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านสาธารณสุข บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนฯ ด้วยความราบรื่น โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง