นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลละแม จ.ชุมพร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-การจัดเก็บภาษีเชิงรุก ของเทศบาลนครลำปาง

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานกล่าวบรรยายพิเศษให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลละแม จ.ชุมพร กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริการด้านการจัดเก็บภาษีเชิงรุกของเทศบาลนครลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพ พร้อมนำแนวทางการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง