นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทน.ลำปาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันยาเสพติด แผนการบำบัดรักษา และแผนการปราบปรามยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง