นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำปาง – เทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนแม่บท การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลำปาง ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางจัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนแม่บท ผังแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติ มาตรการต่างๆ และกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปางอย่างเหมาะสม ให้สามารถดำรงคุณค่าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความสมดุลเท่าเทียม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมืองและประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง