นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุน 46 โครงการ

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 3 /2562 ในระหว่างวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทำงาน จากคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน จำนวน 48 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้พิจารณาเบื้องต้นและนำเสนอในที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 46 โครงการ เป็นเงินงบประมาณจำนวน 2,122,938 บาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 จำนวน 6 โครงการ เป็นเงินจำนวน 888,488 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 40 โครงการ เป็นเงินจำนวน 1,234,450 บาท
และโครงการที่รอพิจารณาในครั้งต่อไป เพื่อเข้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม รวมจำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 330,055 บาท ได้แก่ ประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินจำนวน 330,055 บาท.