นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมส่งเสริมฯ แจงกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นผ่าน Facebook น่าจะอยู่ในช่วงเวลา กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ชี้แจงการเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่าน Facebook ของตนเอง โดยระบุว่า สรุปการเลือกตั้งท้องถิ่นดังนี้ สนช.เห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นรวม 6 ฉบับ แล้ว เมื่อวันที่ 24 และ 25 มกราคม 2562 และนำขึ้นทูลเกล้า 90 วัน และประกาศในราชกิจานุเบกษา(กุมภาพันธ์-เมษายน 2562)

ทั้งนี้ กกต. แถลงว่าการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องมีระยะเวลาห่างกัน ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากการเลือกตั้งทั่วไป (วันที่ 24 มีนาคม 2562) เพื่อมีระยะเวลาเตรียมตัว (เมษายน-มิถุนายน 2562) ประกอบกับการกำหนดให้อำนาจ คสช.หรือ ครม.แจ้งให้ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น (รวมถึงกรณี ทต.ด้วย) ซึ่งคาดว่า น่าจะอยู่ในช่วง กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 สำหรับเขตเลือกตั้งของ ทต.แบ่งเป็น 2 เขต เหมือนเดิม ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
ซึ่งไม่มีการแก้ไขกฎหมาย เทศบาลประเด็นนี้แต่อย่างใด ในส่วนแนวโน้นการควบรวมหรือการยุบรวม อปท.ไม่มีการแก้ไขในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง เทศบาล และ อบต.แต่อย่างใด ซึ่งประเด็นดังกล่าวกำหนดไว้

ในร่างประมวลกฎหมาย อปท.ซึ่ง มท.โดย สถ.อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามและให้ความเห็นได้ทางเว็บไซด์ของ สถ.ได้ถึงวันที่ 23 ก.พ.2562
เมื่อได้รับฟังความเห็นในระบบเสร็จสิ้นแล้ว สถ.จะสรุปวิเคราะห์ผลกระทบและความเห็นต่างๆ เสนอ มท.พร้อมกับร่างประมวลกฎหมาย อปท.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายในลำดับต่อไป