นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 2 พร้อมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนการเคหะนครลำปาง ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนท่าคราวน้อย ชุมชนศรีปงชุย ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนหัวเวียง ชุมชนท่ามะโอ และชุมชนบ้านหน้าค่าย โดยมีนายสมคิด ปันทสืบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ นโยบายและยุทธศาสตร์ จุดเน้นและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชน ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนการเคหะนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง