เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลฯ จัดโครงการอบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคเอดส์ รุ่น2

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการอสม. เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2” จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจนทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชนได้ โดยมีนายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำสมาชิก อสม. กว่า 50 คนร่วมอบรม โดยมีนายผทายวุธ นวลอนงค์ นายประยุทธ ศรีกระจ่าง จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง

นายแพทย์สุรทัศน์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในปัจจุบันพบได้ในประชากรทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชายรักร่วมเพศ หญิงขายบริการและกลุ่มแม่บ้าน รวมถึงกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นที่มีโอกาสเป็นผู้สัมผัสเชื้อรายใหม่จากค่านิยมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือ การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อกันเองมากขึ้น มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย และมักไม่ใช้ถุงยางอนามัย จึงทำให้บุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงมาก จังหวัดลำปางมีผู้ป่วยเอดส์สะสมเป็นอันดับ 5 ของประเทศรองจาก กรุงเทพฯ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดในช่วงอายุ 30-34 ปี รองลงมาเป็นช่วงอายุ 24-29 ปี “อสม. เป็นสื่อบุคคลด้านสาธารณสุขในชุมชน หากมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้แก่คนในชุมชนได้ สามารถส่งต่อผู้ที่มาปรึกษาเข้ารับบริการตรวจและรักษาในห้องให้คำปรึกษาโรงพยาบาลลำปาง คลินิกรักษ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคลินิก สวท. ของสมาคมวางแผนครอบครัวได้ได้ จะช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ระดับหนึ่ง ถือเป็นการสร้างประโยชน์ทางสังคมด้วย...”

เทศบาลฯ จัดโครงการอบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านการป้องกันโรคเอดส์ รุ่น2