นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล จัดงานแสดงผลงานของนักเรียน “วันวิพิธทัศนาการศึกษาบุญทวงค์”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน “วันวิพิธทัศนาการศึกษาบุญทวงค์” โดยโรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล นำโดย นางอุษา สระสมศรี รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้ร่วมกันจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำเสนอในรูปแบบของกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับต่อผู้ปกครองและชุมชน ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล เทศบาลนครลำปาง

ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงค์อนุกูล ได้ตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยดำเนินการจัดการศึกษาที่ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความรู้กับคน แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์แห่งการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเป็นคนที่รักในการเรียนรู้ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดได้แก้ปัญหาเป็น สามารถนำความรู้ออกมาใช้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง