นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“สถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”

“สถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”

แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชน สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 

เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน

เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือน