นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

ในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงข้อดี ข้อเสีย ผลตอบรับและผลกระทบจาก “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ชุมชนบ้านดงไชย” ตลอดจนออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ อาธิ ถนน ฟุตบาททางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาและบำรุงรักษา อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป