นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนการงานในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย การจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี ขัวหลวงรัษฎา การจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ฯลฯ และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง