นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงข้อดี ข้อเสีย ผลตอบรับและผลกระทบจาก “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ชุมชนศรีเกิด”

ช่วงเย็นของวันอังคารที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงข้อดี ข้อเสีย ผลตอบรับและผลกระทบจาก “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ชุมชนศรีเกิด” ตลอดจนออกสำรวจโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ อาทิ ถนน ฟุตบาททางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ภายในชุมชนศรีเกิดและชุมชนหัวเวียง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาและบำรุงรักษา อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป