นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ กว่า 12 โครงการ

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามประเมินผลโครงการ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการทำงาน จากคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผลฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน จำนวน 3 ประเภท 12 โครงการ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง