นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2562”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข ประจำปี 2562” โดยมีเครือข่ายผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมพบปะพูดคุยเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือดและการป้องกัน และรับฟังการแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครลำปาง ในปี 2562 อาทิ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ งานรำลึกประวัติศาสตร์ 102 ปี สะพานรัษฎาภิเศก งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ฯลฯ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา