นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครลำปาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปางเป็นประธานการประชุมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครลำปาง ณ มูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์บริการผู้สูงอายุ) โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมรับฟังแนวทางในการทำงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ในการน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลสู่ประชาชนในเขตเทศบาล และเป็นศูนย์สาธิตการทำเกษตรชุมชนเมือง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป