นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจ เก็บข้อมูลระบบและกลไกการจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร เข้าพบ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปางด้วย เพื่อสำรวจ เก็บข้อมูลระบบและกลไกการจัดการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองของประเทศต่อไป