นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ ชุมชนสามดาวสามัคคี และชุมชนจามเทวี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ อาทิ ถนน ฟุตบาททางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ชุมชนสามดาวสามัคคี และชุมชนจามเทวี เพื่อสำรวจระบบสาธารณูปโภค ติดตามโครงการก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาและบำรุงรักษา อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้จะได้ลงพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ต่อไป