นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้นำเสนอการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างนายกเทศมนตรีนครลำปางกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีที่ปรึกษานายกฯ และรองนายกฯ ลงนามเป็นพยาน ในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี

 

MOU พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง