เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ12 ปี ชาย***
-ทอง เด็กชายปิติกมล พานแก้ว ทม.แพร่ 
-เงิน พีรัชชัย สุขพันธ์ ทน.ลำปาง 
-ทองแดง ด.ช.วสุ มหัทธนะกุล ทน.เชียงราย

***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ12 ปี หญิง***
-ทอง เด็กหญิงศศวรรณ สิริกุลสัมพันธ์ ทม.แพร่ 
-เงิน ด.ญ. พรรษชล วรรณสิทธิ ทม.สวรรคโลก 
ด.ญ. มณีณัฎฐ์ วรรธนาศรี 
ด.ญ. ภัทราพร ภูขมัง 
-ทองแดง ด.ญ.กรรณิการ์ อยู่อินทร์ ทน.เชียงราย

***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ14 ปี ชาย***
-ทอง ฤทธิชัย มะโนจิตร อบจ.เชียงราย 
-เงิน เด็กชายปวริศ ชลัมพุช ทน.เชียงราย 
-ทองแดง เด็กชายฐิตินันท์ ไชยวรรณ์ ทน. เชียงใหม่

***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ14 ปี หญิง***
-ทอง เด็กหญิงสุวิชาดา กันทะจ๋อม ทน. เชียงใหม่ 
-เงิน ด.ญสุชาดา โฮ อบต.ทรายขาว 
-ทองแดง เด็กหญิงสิรินทร จำจด อบจ.แพร่

***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ16 ปี ชาย***
-ทอง นายเมธาสิทธิ์ อยู่อินทร์ ทน.เชียงราย 
-เงิน เด็กชายเตชนิธิ ตัญตรัยรัตน์ ทน.แม่สอด 
-ทองแดง ด.ช.สนธยา แสงสี ทม.อุตรดิตถ์

***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ16 ปี หญิง***
-ทอง นางสาวณัฐณิชา ตันสุวรรณ ทน.เชียงราย 
-เงิน ด.ญ.มาติกา ก้อนกล่อม ทม.อุตรดิตถ์ 
-ทองแดง นางสาววิชญาพร นิลวงค์ ทม.เพชรบูรณ์

***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ18 ปี ชาย***
-ทอง นายรศิษย์ ขีดขินศิร ทน.เชียงราย 
-เงิน นายธนกร วังบุญ ทม.เพชรบูรณ์ 
-ทองแดง นาย อรรถชัย ฉลองชนม์ ทม.สวรรคโลก

***แบดมินตันประเภทบุคคล รุ่นอายุ18 ปี หญิง***
-ทอง นางสาววรุณรัศ สารานพกุล ทน.เชียงราย 
-เงิน นางสาวมณีรัตน์ สมพงษ์ ทม.เพชรบูรณ์ 
-ทองแดง เด็กหญิงชลิตา อุตแก้ว ทน.แม่สอด

***แบดมินตันประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ12 ปี ผสม***
-ทอง เด็กหญิงศศวรรณ สิริกุลสัมพันธ์ ทม.แพร่ 
เด็กชายปิติกมล พานแก้ว 
-เงิน เด็กหญิงนภัทร กายาไชย ทต.ป่าแดด 
เด็กชายปราโมทย์ จันหนองแห้ว 
-ทองแดง ด.ญ.กรรณิการ์ อยู่อินทร์ ทน.เชียงราย 
ด.ช.ธนภัทร วงษา

***แบดมินตันประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ14 ปี ผสม***
-ทอง เด็กชายฐิตินันท์ ไชยวรรณ์ ทน. เชียงใหม่ 
เด็กหญิงสุวิชาดา กันทะจ๋อม 
-เงิน ปิยธนัท วงค์คม ทต.เมืองพาน 
พานทิพย์ ทองประสิทธิ์ 
-ทองแดง เด็กหญิงจิราพัชร ไชยเทพ ทน.เชียงราย 
เด็กชายปวริศ ชลัมพุช

***แบดมินตันประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ16 ปี ผสม***
-ทอง นางสาวสุพิชญา ธรรมวงค์ ทน.เชียงราย 
นายเมธาสิทธิ์ อยู่อินทร์ 
-เงิน เด็กหญิงอลิษา เกตุนิ่ม ทน.แม่สอด 
เด็กชายเตชนิธิ ตัญตรัยรัตน์ 
-ทองแดง ด.ช.สนธยา แสงสี ทม.อุตรดิตถ์ 
ด.ญ.มาติกา ก้อนกล่อม

***แบดมินตันประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ18 ปี ผสม***
-ทอง นางสาววรุณรัศ สารานพกุล ทน.เชียงราย 
นายศักย์ศรณ์ อยู่อินทร์ 
-เงิน เด็กชายมินฐกาจน์ กิ่งแก้ว ทน.แม่สอด 
เด็กหญิงชลิตา อุตแก้ว 
-ทองแดง นายอภิพงศ์ ข่มอาวุธ อบจ.แพร่ 
นางสาวสุดารัตน์ ริดตา

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ12 ปี ชาย***
-ทอง ด.ช.ธนภัทร วงษา ทน.เชียงราย 
ด.ช.วสุ มหัทธนะกุล 
-เงิน เด็กชายศักดา วงค์เพียร ทน. เชียงใหม่ 
เด็กชายภาคภูมิ เลิศพงศธร 
-ทองแดง ด.ช. อธิชนัน นินทะการ ทม.สวรรคโลก 
ด.ช. จิรพนธ์ วุฒิสูง

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ12 ปี หญิง***
-ทอง ด.ญ.กรรณิการ์ อยู่อินทร์ ทน.เชียงราย 
ด.ญ.ปวริสา เบเชกู่ 
-เงิน เด็กหญิงธัญพิมล ไพรสวัสดิ์วงศ์ ทน. เชียงใหม่ 
เด็กหญิงชัญญานุช - 
-ทองแดง ด.ญ.สุกัญญา แสงสี ทม.อุตรดิตถ์ 
ด.ญ.มลินทิพย์ ฉัตรสุกาญจน์

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ14 ปี ชาย***
-ทอง เด็กชายฐิตินันท์ ไชยวรรณ์ ทน. เชียงใหม่ 
เด็กชายพันธ์ธวัช มาเยอะ 
-เงิน ฤทธิชัย มะโนจิตร อบจ.เชียงราย 
นายปฎิภาณ สุตะวงค์ 
-ทองแดง เด็กชายปวริศ ชลัมพุช ทน.เชียงราย 
เด็กชายสุรินยา ทองคำ

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ14 ปี หญิง***
-ทอง เด็กหญิงสิรินทร จดจำ อบจ.แพร่ 
เด็กหญิงปาริฉัตร อินอุ่นเมือง 
-เงิน ด.ญสุชาดา โฮ อบต.ทรายขาว 
ด.ญณัชชา ธโนทัยกุล 
-ทองแดง เด็กหญิงจิราพัฒน์ ราชเสนา ทน.เชียงราย 
เด็กหญิงงจิราพัชร ไชยเทพ

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ16 ปี ชาย***
-ทอง นายเมธาสิทธิ์ อยู่อินทร์ ทน.เชียงราย 
นายธีรดา สมัครเขตรการ 
-เงิน เด็กชายปฎิภาณ รัตนกุล ทน.แม่สอด 
เด็กชายเตชนิธิ ตัญตรัยรัตน์ 
-ทองแดง อิสระ ศักดิ์อนุชาติ อบจ.เชียงราย 
กิติคุณ จับประยงค์

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ16 ปี หญิง***
-ทอง ณัฐณิชา ตันสุวรรณ ทน.เชียงราย 
นางสาวสุพิชญา ธรรมวงค์ 
-เงิน เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์แสง ทม.เพชรบูรณ์ 
นางสาววิชญาพร นิลวงค์ 
-ทองแดง เด็กหญิงสุกัญญา วงค์ดาว อบจ.แพร่ 
เด็กหญิงเนตรนภา กาศสกุล

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ18 ปี ชาย***
-ทอง นายรศิษย์ ขีดขินศิร ทน.เชียงราย 
นายศักย์ศรณ์ อยู่อินทร์ 
-เงิน นายอภิพันธ์ ข่มอาวุธ อบจ.แพร่ 
นายอภิพัฒน์ ข่มอาวุธ 
-ทองแดง นาย ธนพล บุญศักดิ์ ทม.สวรรคโลก 
นาย อทิพงศ์ นิรชน 
นาย อรรถชัย ฉลองชนม์

***แบดมินตันประเภทคู่ รุ่นอายุ18 ปี หญิง***
-ทอง นางสาวมณีรัตน์ สมพงษ์ ทม.เพชรบูรณ์ 
นางสาวสุชานาฏ วิลัยวงค์ 
-เงิน นางสาววรุณรัศ สารานพกุล ทน.เชียงราย 
ด.ญ.ชุติมณฑน์ ไชยสุข 
-ทองแดง นางสาวกมลวรรณ แซ่จาง อบจ.แพร่ 
นางสาวสุจิตรา ลีลาพัฒนกิจ

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน