เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาเปตอง

นายสุคนธ์  อินเตชะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสุนทร  จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานพิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาเปตอง “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” ในวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ12 ปี ชาย*** 
-ทอง เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วทุ่ง ทม.สวรรคโลก 
-เงิน อนุภัทร ศรีสุข ทน.นครสวรรค์ 
-ทองแดง ด.ช.รัฐภูมิ ไกยสวน อบต.ดอนแก้ว

***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ12 ปี หญิง ***
-ทอง วรินธร ไชยมงคล ทน.ลำปาง 
-เงิน เด็กหญิงนัฐธิดา วรนุช อบต.ยางซ้าย 
-ทองแดง เด็กหญิงนพัตร์ วรรณสมพร อบจ.เชียงราย

***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ14 ปี ชาย ***
-ทอง เด็กชายรัชตะ คำดี ทม.สวรรคโลก 
-เงิน เด็กชาย โชคเมธา แก้วสุติน ทม. ตาก 
-ทองแดง อนุชาติ เพชรวงใส ทน.ลำปาง

***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ14 ปี หญิง ***
-ทอง อนันตญา เสือน่วม ทต. ทุ่งหลวง 
-เงิน วิไลพร อินสวน ทน.ลำปาง 
-ทองแดง เด็กหญิงอัญชลี ลักษณะมีศรี ทม.กำแพงเพชร

***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ16 ปี ชาย ***
-ทอง เด็กชายธนพล ชุ่มเย็น อบจ.สุโขทัย 
-เงิน เด็กชายอภิวัฒน์ พงค์ทวีชัย อบจ.เชียงใหม่ 
-ทองแดง เด็กชายจักรพงษ์ นาคเผือก อบจ.อุตรดิตถ์

***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ16 ปี หญิง ***
-ทอง นางสาวเพียงฤดี เสาสีทอง อบจ.พิจิตร 
-เงิน นางสาว ปาดวาด แลรุญ อบจ.พิษณุโลก 
-ทองแดง เด็กหญิงวิยะดา วันดี ทม.สวรรคโลก

***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ18 ปี ชาย ***
-ทอง นายพีระวิทย์ จันทร์สอาด อบจ.เชียงใหม่ 
-เงิน เด้กชายภาคิน หวลระลึก ทม.สวรรคโลก 
-ทองแดง นายทศพร ปัญญาบุญ อบจ.เชียงราย

***เปตองประเภทบุคคล รุ่นอายุ18 ปี หญิง ***
-ทอง นางสาว รวินันท์ เครือแก้ว ทม. ตาก 
-เงิน นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง ทน.แม่สอด 
-ทองแดง นางสาวเกสร มนวิมลชัย ทม.แม่ฮ่องสอน

***เปตองประเภททีม 2 คน รุ่นอายุ12 ปี ชาย ***
-ทอง เด็กชายมนัส สุขสัจจี ทม.พิจิตร 
เด็กชายธนพัฒน์ แก้วมณี 
เด็กชายศุภกร ขจรกลิ่น 
-เงิน เด็กชายก้องกิจ น่วมหมวด ทม.สุโขทัยธานี 
เด็กชายนัฐวุฒิ ขำจันทร์ 
เด็กชายเมทนี ปั้นสังข์ 
-ทองแดง เด็กชายชิษณุพงศ์ ม่วงสี ทต.วงฆ้อง 
เด็กชายพีรณัฐ ชุ่มกลัด 
เด็กชายอิทธิกร ขวัญเนตร

***เปตองประเภททีม 2 คน รุ่นอายุ14 ปี ชาย ***
-ทอง เด็กชายณฐัพล จันท้วม ทม.สุโขทัยธานี 
เด็กชายอภิวิชญ์ เพ็งพวง 
เด็กชายภาคิน บุญเสมา 
-เงิน เด็กชายธนพนธ์ ไชยโย ทม.สวรรคโลก 
เด็กชายศุภชัย หมี่ตา 
เด็กชายกิติพันธุ์ เกตุจีน 
-ทองแดง เด็กชายสิทธิโชค ใจอ่อน ทต. ศรีพนมมาศ 
เด็กชายพงศธร แสนปัญญา 
เด็กชายธีณรงค์ จงรู้รอบ

***เปตองประเภททีม 2 คน รุ่นอายุ16 ปี ชาย ***
-ทอง นายชัยวัฒน์ อุนชุโร ทม.สุโขทัยธานี 
เด็กชายวิโรจน์ วรรณา 
เด็กชายเมธัส เทศสลุด 
-เงิน เด็กชายอภิวัฒน์ พงค์ทวีชัย อบจ.เชียงใหม่ 
เด็กชายปกรณ์ ตาแก้ว 
เด็กชายการันต์ ใหญ่วงค์ 
-ทองแดง นายอภิชาติ บุตรกระบวนพล ทม.แพร่ 
ด.ช.เพิ่มพูล อังสนานนท์ 
ด.ช.ธรณ์เทพ ตาแก้ว

***เปตองประเภททีม 2 คน รุ่นอายุ18 ปี ชาย ***
-ทอง นายณัฐพร ปิ่นทอง อบจ.พิจิตร 
นายเด่น คุ้มนวล 
นายพันธกานต์ ปิ่นทอง 
-เงิน นายกฤษฎา คำจันทร์ อบจ.เชียงราย 
นายทศพร ปัญญาบุญ 
นายชนินทร์ชนม์ ทาคำมา 
-ทองแดง นายพีระวิทย์ จันทร์สอาด อบจ.เชียงใหม่

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาเปตอง