เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล บุคลากรในสังกัดฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฏิญาณตนฯ เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง พสกนิกรชาวลำปางกล่าวปฏิญาณตน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำพสกนิกรชาวลำปาง กล่าวปฏิญานตนว่า ข้าพระพุทธเจ้านายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอนำประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าและทุกภาคส่วน ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทย ด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ วาระนี้ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจา ถวายพระพรชัยมงคล จึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้านายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศ ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสุข สันติสุข จะรู้จักสามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่าจะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”