นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่น

 

 ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ. และกฎหมายเรื่องจริยธรรม. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1.พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0151.PDF

2.พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0164.PDF

3.พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0130.PDF

4.พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0120.PDF

5.พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0258.PDF

6.พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0142.PDF

7.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/050/T_0001.PDF