นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำหัวหน้าส่วนการงานและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว มอบมาลัยและของที่ระลึกให้กับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง น.ส.รัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจำหวัดลำปาง และนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง