นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564

นายพีระยศ วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนการงานในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อนำข้อมูลไปเป็นกรอบในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง