นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดกรองภาวะสุขภาพตาเบื้องต้นและภาวะข้อเข่าเสื่อม ชุมชนเจริญสุข

วันนี้ (21 เมษายน 2562 ) เวลา 9.00น. งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับชุมชนเจริญสุข ทำการคัดกรองภาวะสุขภาพตาเบื้องต้นและภาวะข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ในส่วน โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข