นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร งานฝีมือประดิษฐ์ ถักร้อยสร้อย เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้กับเครือข่ายสตรีในเขตเทศบาลนครลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร “งานฝีมือประดิษฐ์ ถักร้อยสร้อย” โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝีมือประดิษฐ์ ในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่เครือข่ายสตรีในเขตเทศบาลนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง