นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สระเกล้าดำหัว ขอขมาคารวะ และขอพรปีใหม่ เครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนป่าขามและชุมชนบ้านดงไชย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ขอขมาคารวะ และขอพรปีใหม่ เครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนป่าขามและชุมชนบ้านดงไชย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562