นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชนสิงห์ชัย

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ร่วมพบปะพูดคุยและอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า แก่ผู้สูงอายุในชุมชนสิงห์ชัย ตลอดจนแจ้งข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆ ของเทศบาลนครลำปาง ในปี 2562 อาทิ โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินถนนบุญวาทย์ พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมือง ฯลฯ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ วัดสิงห์ชัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครลำปาง