นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครลำปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ