นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประกวดภาพถ่ายงาน

ขอเชิญผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ร่วมประกวดภาพถ่ายงาน "ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2559 และเชิญช่างภาพมืออาชีพของจังหวัดลำปาง ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ ในงานครั้งนี้ร่วมกัน

รายละเอียดประกอบการประกวดภาพถ่ายงาน"ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2559

1.หลักการและเหตุผล ด้วยเทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ที่มีใจรักในการถ่ายภาพ ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ให้มีโอกาสได้ร่วมกันสืบสานงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในเชิงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของจังหวัดลำปาง จึงกำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายงาน“ล่องสะเปาจาวละกอน”ประจำปี 2559 ขึ้นมา

2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู รักษา ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้ดำรงสืบไป
2.2. เพื่อเป็นการแสดงความร่วมมือ สมัครสมานสามัคคี ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม ชมรม สโมสร และชุมชนต่าง ๆ
2.3. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง และเชิญชวนนักท่องเที่ยวอาคันตุกะต่างถิ่น ให้สนใจงานประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น
2.4. เพื่อรองรับกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นหนึ่งในสิบสองเมืองต้องห้ามพลาด
2.5. เพื่อเป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในลักษณะของการแลกเปลี่ยนผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตามแนวทางการจัดงาน
2.6. เพื่อประชาสัมพันธ์งาน“ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2559 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2.7. เพื่อรวมรวมผลงานภาพถ่ายงาน“ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2559 และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

3. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
3.1. หัวข้อการประกวด : งานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน" ประจำปี 2559 คือ ภาพถ่ายจะต้องถ่ายภายในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559 เท่านั้น (ในระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2559) และภาพถ่ายจะต้องสะท้อนถึงมุมมองในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ วิถีชีวิตของผู้คนเมืองลำปางต่อเทศกาลล่องสะเปา โดยภาพถ่ายมีความสวยงามและสื่อสารได้ทั้งด้านเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของเมืองลำปาง
3.2 ประเภทของภาพถ่าย : ภาพถ่ายสี ดิจิตอล
3.3 ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด : นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว
-2-

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลนครลำปาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดในครั้งนี้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
3.4 ขนาดของไฟล์ภาพ : ภาพที่ส่งจะต้องมีขนาด 5M ขึ้นไป (5 ล้านพิคเซลขึ้นไป) ความละเอียด 240 dpi ขึ้นไป สามารถตกแต่งผลงานภาพถ่ายได้เพื่อความสวยงาม แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงและธรรมชาติ (ลบฝุ่นได้ ปรับแสง สี ได้ ครอปภาพได้ แต่ห้ามทำการรีทัชภาพ ตัดต่อ แต่งเติม บางส่วนของภาพเด็ดขาด ) โดยส่งผลงานได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง E-mail :nakhonlampang.pr@gmail.com เพียงที่เดียวเท่านั้น
3.5 จำนวนของภาพที่ส่งเข้าประกวด : สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ท่านละไม่เกิน 5 ภาพ โดยให้ระบุชื่อภาพ, ชื่อและนามสกุลผู้ถ่ายภาพ, ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ ส่งมาพร้อมกับภาพถ่ายใน E-mail ดังข้อที่ 3.4
3.6 การรับรางวัล : ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ในการรับรางวัลได้เพียงท่านละ 1 รางวัลเท่านั้น
3.7 สิทธิในการใช้ภาพ : ผู้จัดประกวดมีสิทธิ์ ในการเผยแพร่ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดได้โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ (อาทิเช่น การจัดนิทรรศการ และนำภาพไปประกอบการใช้งาน ในกิจกรรมของเทศบาลนครลำปาง หรืองานที่เป็นสาธารณประโยชน์)
3.8 ผลงานภาพถ่าย : ภาพถ่ายต้องเป็นผลงานของตนเอง ห้ามนำภาพที่ไม่ใช่ผลงานของตนเองมาส่งประกวด หากตรวจพบหรือทราบในภายหลังว่า ผลงานไม่ใช่ของตนเองจะถูกตัดสิทธิ และหรือ ยืดรางวัลที่ได้ประกาศไปแล้วคืนเทศบาลนครลำปาง และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้น มีการละเมิด ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ๆ
3.9 การตัดสิน : คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกฎกติกาข้างต้น ทุกประการ

4. รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (2 รางวัล )

5. การส่งผลงานภาพถ่าย
• เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน - 16 พฤศจิกายน 2559
• หมดเขตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
• ส่งผลงานได้ที่ E-MAIL :: nakhonlampang.pr@gmail.com
• ประกาศผลผู้ชนะที่ Facebook : เทศบาล นครลำปาง และ เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ

6. ติดต่อสอบถาม
• งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง โทร .0 5423 7237 ต่อ 0 หรือ 1000
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โทร 054 222214-5
• คุณชลทิศ ดีสาระ ชมรมถ่ายภาพนครลำปาง โทร. 088-2683876