นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค (รุ่นที่ 3)

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ ประจำปี 2562” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดและโรคซิการ์ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค จึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่สถานศึกษาในสังกัด สมาชิกชมรม อสม. และผู้นำชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 3 รุ่น รวมกว่า 500 คน ถึงแนวทางการควบคุมและการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ วิธีการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย วิธีการใช้ทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ก่อนลงพื้นที่แจกแผ่นพับ ทรายกำจัดลูกน้ำ และออกเดินรณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและสถานศึกษา ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรค ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2562 ต่อไป